Weijer Taaldiensten, gevestigd aan het adres Hans de Riesstraat 36, 1827 NR Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Zie voor mijn contactgegevens het ledenregister van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). U kunt mij hier vinden aan de hand van mijn naam, Annemarie Weijer.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk voor het verstrekken van offertes, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en voor het voeren van de bijbehorende administratie:
– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Geboorteplaats 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Weijer Taaldiensten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Weijer Taaldiensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten verwerk ik persoonsgegevens uit de brontekst die mij ter vertaling worden aangeboden: ik lees en vertaal deze persoonsgegevens, en ik bewaar deze persoonsgegevens op een veilige manier. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Weijer Taaldiensten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weijer Taaldiensten) tussen zit.

Bewaartermijn
Weijer Taaldiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar. 

Na deze termijn, of eerder wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn diensten, zal ik uw persoonsgegevens vernietigen. 

Doorgifte persoonsgegevens aan derden
Weijer Taaldiensten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Weijer Taaldiensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weijer Taaldiensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annemarie@weijertaaldiensten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Weijer Taaldiensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Weijer Taaldiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemarie@weijertaaldiensten.nl